Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998
onder nr. 119/1998

Art. I Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en
  overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer,
  zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door
  beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de
  opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de
  opdrachtnemer niet aanvaard.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  - product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,
  advies en inspectie.

  In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
  - de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar
  deze leveringsvoorwaarden verwijst;
  - de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aan
  bieding is gericht;
  - dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

 1. Elke van de opdrachtnemer uitganen aanbieding is vrijblijvend
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

  Art. III Overeenkomst

  1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van
  verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

  2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet
  schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst
  boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
  wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de
  opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

  3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer
  binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

  Art. IV Prijs

  1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op
  de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek
  volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voorzover in deze
  voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de
  opdrachtnemer.

  2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
  omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
  dienovereenkomstig te verhogen.

  3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem
  verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te
  brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2
  van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

  4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in
  rekening gebracht.
  Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen,
  beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in
  rekening gebracht.

  5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
  Emballage wordt niet teruggenomen.

  6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in
  de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer
  betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

  7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend
  inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding
  genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande
  leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
  onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

  Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

  1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde
  gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een
  door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende
  opdrachtbevestiging.

  2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of
  verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
  e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
  De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en
  constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer,
  ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat
  bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met
  schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond,
  bekend gemaakt of gebruikt.

  Art. VI Levertijd

  1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor
  de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
  bescheiden,gegevens, vergunningen e.d.;
  c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de
  werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen
  volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werk
  zaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

  Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de
  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of
  -week.

  2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
  werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de
  opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging
  ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de
  uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd
  voorzover nodig verlengd.

  3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het
  bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen
  wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan
  schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot
  nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

  4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd
  bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de
  opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige
  uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
  betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

  5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de
  levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
  Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever
  geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
  ter uitvoering van de overeenkomst.

  6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de
  plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een
  zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
  overmacht.

  Art. VII Montage/installatie

  1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
  uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor
  de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde
  staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer
  wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens
  en/of vervaardigde tekeningen.

  2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening
  en risico dat:
  a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen,
  zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren
  en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale
  werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het
  gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken
  aanwezig zijn;
  f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen
  (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit,
  stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het
  bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de
  juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
  g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd,
  alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het
  kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats
  aanwezig zijn.
  3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of
  niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

  Art. VIII Keuring en overname-beproeving

  1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld
  in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen
  uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en
  gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te
  zijn geaccepteerd.

  2. Indien een overname-beproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst
  of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer
  in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en
  veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overname-beproeving
  zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de
  opdrachtgever worden gehouden. Indien de overname-beproeving zonder gespecificeerde en
  gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde
  verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

  3. De opdrachtgever stelt voor de overname-beproeving en voor de eventuele tests de
  benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., alsmede representatieve
  monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en
  kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen
  voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst.
  Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.

  4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van
  het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen
  worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo
  spoedig mogelijk verhelpen.

  5. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn
  garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de
  opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

  Art. IX Risico- en eigendomsovergang

  1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de
  opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product
  mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten.
  Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product
  zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen.

  2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het
  product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
  uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van
  rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

  3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
  product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit
  te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel
  benodigde demontage.

  Art. X Betaling

  1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs
  geschieden in 2 termijnen:

  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;

  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

  2. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

  3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de
  opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

  4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht
  van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling
  het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3
  punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn
  vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  Art. XI Garantie

  1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor
  gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring respectievelijk
  overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de
  opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn
  opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de
  opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of
  gebruik van slecht materiaal.

  2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk
  overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend
  vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie
  van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde
  garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de
  opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder
  geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

  3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet
  in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging,
  een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de
  enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten,
  reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening
  van de opdrachtgever.

  4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
  gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds- voorschriften dan wel ander dan het
  voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
  materialen;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  verstrekt;
  g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van
  de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
  materialen en zaken;
  h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen
  garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

  5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
  voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
  samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van
  deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de
  opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot
  demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet
  overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

  6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te
  geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer
  terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de
  tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

  7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

  8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of
  andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de
  deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode
  van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in
  geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw
  te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

  9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties,
  advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

  10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen
  ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige
  met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

  Artikel XII Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot
  nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

  2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid
  1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
  schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

  3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
  - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik
  van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter
  beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere
  zaken.

  4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp
  en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

  5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te
  stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
  aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de
  opdrachtgever is uitgesloten. Het maximale aansprakelijkheidsbedrag waarvoor wij aansprakelijk 
  zijn te houden bedraagt een maximum factuurbedrag van € 1000,-

  Art. XIII Overmacht

  Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil
  van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot
  stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst
  blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
  transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de
  opdrachtnemer of diens leveranciers.

  Art. XIV Opschorting en ontbinding

  1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
  de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
  overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
  ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij
  verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  overeenkomst.

  2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
  gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door
  hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
  onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden
  toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na
  betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken
  tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening
  en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te
  verkopen.

  3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
  voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
  samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel
  indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om
  aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval
  van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -
  al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de
  overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om
  zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van
  deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten
  dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal
  zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de
  opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering
  dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

  4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk
  opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting
  door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de
  ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en
  gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico
  van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de
  overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden -
  onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge
  van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever
  gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich
  te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en
  risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

  5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de
  overeenkomst te vorderen.

  Art. XV Geschillen

  1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot
  het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde
  Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
  een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van
  toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van
  zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een
  scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de
  Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te Den Haag, en
  doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

  2. Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands
  burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal
  uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

  Art. XVI Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
  zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.