De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:
(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7,
http://wetten.overheid.nl)
  • Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]
  • Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]
  • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]
  • Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is. [Artikel 7.4a lid 8]
  • De veiligheid van de constructie van een steiger wordt regelmatig door een ter zake deskundig persoon gecontroleerd doch in ieder geval vóór de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast. [Artikel 7.34 lid 2]
Concreet betekent dit dat u alle klimmaterialen op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer het klimmateriaal opnieuw geïnspecteerd moet worden. Dit is minimaal 1 maal per jaar, echter bij intensief gebruik kan dit meer dan eens zijn. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.